Tel       Mail       Mapa

  • Facebook
  • Instagram

Hiperkinetski poremećaj ili ADHD (skraćenica od engleskog imena Attention deficit hyperactivity disorder) je poremećaj koji se odlikuje karakterističnim ponašanjem i reagovanjem deteta, a uključuje poteškoće u organizaciji pažnje, naglašenu motornu aktivnost (hiperaktivnost) i impulsivnost. Simptomi ADHD se javljaju u kući, školi i/ili drugom okruženju i značajno remete razvoj deteta, utičući naročito negativno na akademska postignuća i socijalizaciju. Poremećaj počinje vrlo rano. Izvesno je da je ADHD znatno češći kod dečaka nego kod devojčica. Jasan uzrok za nastanak ovog poremećaja nije poznat. U najvećem broju najverovatnije se radi o kombinaciji genetskih faktora rizika sa faktorima rizika iz okruženja.

Karakteristični simptomi ADHD-a

Određena ponašanja koja dete pokazuje mogu da ukažu da dete ima ovaj poremećaj. Neka karakteristična ponašanja i aktivnosti koje pokazuje ova deca su:

• Dete ne obraća pažnju na detalje i/ili pravi nepromišljene greške u školskom radu ili drugim aktivnostima
• Dete sa teškoćom održava pažnju na zadacima ili tokom igranja
• U direktnom obraćanju imate utisak da dete ne sluša
• Dete ne prati upustva i ne završava zadatke u školi i kući
• Dete teško organizuje svoje zadatke i aktivnosti
• Dete izbegava ili nije zainteresovano za aktivnosti koje zahtevaju veći mentalni napor (npr. puzle, pisanje, čitanje)
• Gubi stvari kao što su:  igračke, školski pribor, olovke, knjige
• Lako mu sve skreće pažnju
• Zaboravno je tokom dnevnih aktivnosti
• Vrpolji  se rukama, stopalima ili se meškolji na stolici
• Ne može mirno da sedi
• Teško mu je da se igra ili učestvuje u slobodnim aktivnostima tiho (staloženo)
• Spremno je uvek za pokret ili reaguje kao da je „uključen/a u struju“
• Preterano priča
• Nepromišljeno daje odgovor
• Problem mu je da sačeka svoj red
• Prekida druge, nameće se i ubacuje u razgovor, igru.

Važno je razumeti da su ova i slična ponašanja kod deteta ispoljena u različitom stepenu u različito vreme i različitim okruženjima.

Kako se ADHD dijagnostikuje?

Danas ne postoji specifičan medicinski test za otkrivanje ili dijagnozu ADHD-a. Dijagnoza se zasniva na informacijama koje daju roditelji, učitelji i ostale osobe koje su u svakodnevnom kontaktu sa detetom, zatim posmatranju ponašanja deteta u određenim situacijama, psihološkom testiranju i proceni razvoja, uz primenu strukturisanih intervjua sa roditeljima. Dijagnozu ovog poremećaja može da postavi jedino dečiji psihijatar.

Kako se ADHD leči?

Lečenju poremećaja pristupa se na sistematizovan način koji uključuje specijalnu edukaciju akademskih veština i trening socijalnih veština, i lečenje pridruženih psiholoških, neuroloških i pedijatrijskih poremećaja ukoliko ih ima. Lečenje se sprovodi primenom raznih edukativnih, bihejvioralnih, i psihoterapijskih tehnika i primenom lekova. Efikasnost lekova je vrlo visoka kod ovog poremećaja.

dr sci med Dejan Stevanović, dečiji psihijatar
Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu