Tel       Mail       Mapa

  • Facebook
  • Instagram
dr nina ristic gastroenteorolog
dr Nina Ristić

Dr Nina Ristić rođena je u Beogradu 1981. godine, gde je završila osnovnu školu i Matematičku gimnaziju. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1999. godine. U dva navrata je dobila nagradu za najboljeg studenta od dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu. Od 2002-2007. godine je bila stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije. Od 2004-2005. godine je primala stipendija za najbolje studente Univerziteta u Beogradu, Sekretarijata za socijalnu i dečju zaštitu, Skupštine grada Beograda. Diplomirala je 2006. godine sa prosečnom ocenom 9,69/10,00.

            Nakon studija 20 meseci je radila kao volonter u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije, a potom 9 meseci kao klinički lekar u Institutu za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Srbije. Od juna 2009. godine zaposlena je u Univerzitestkoj dečjoj klinici u Beogradu. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila je sa odličnim uspehom u aprilu 2014. godine. Tokom školske 2015/2016. godine usavršavala se i stekla sertifikat iz oblasti digestivne endoskopije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Edukovala se iz oblasti transplantacije jetre u Zagrebu (Hrvatska) 2014. godine i u Lionu (Francuska) 2016. godine. Usmeni subspecijalistički ispit iz gastroenterologije položila je sa odličnim uspehom u januaru 2018. godine i prijavila subspecijalistički rad pod nazivom Eozinofilni ezofagitisi kod dece. Od 2016. godine je vršilac dužnosti šefa Odseka za gastrointestinalnu endoskopiju Univerzitetske dečje klinike u Beogradu.

            Akademski specijalistički rad iz oblasti neurologije pod nazivom “ Neurološke komplikacije spinalne i epiduralne anestezije” odbranila je u januaru 2010. godine. Doktorsku tezu iz oblasti epidemiologije pod nazivom “Procena validnosti merenja gastroezofagealnog refluksa kod dece različitim dijagnostičkim metodama” odbranila je 13.6.2018. godine. Autor/koautor je više radova publikovanih u časopisima indeksiranim u Science Citation Index (SCI).