Tel       Mail       Mapa

  • Facebook
  • Instagram
dr Jelena Pešut
dr Jelena Pešut

Datum rođenja: 14.april 1969.god., u Loznici

Obrazovanje:
Medicinski fakultet u Beogradu završila sam 04. maja 1999.god. sa
prosečnom ocenom 7,57.


Lekarski staž sam obavila u ZC « Dr. Milenko Marin» u
Loznici.Položila sam stručni ispit 28. juna 2000. god. U ZC»Dr. Milenko
Marin» sam radila kao lekar na neodređeno vreme u Službi opšte prakse i
Službi hitne medicinske pomoći.


Od 01. jula 2001.god. sam zaposlena na neodređeno vreme u
Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača. Specijalizaciju iz
fizikalne medicine i rehabilitacije sam završila u januaru 2008. sa odličnom
ocenom. Tokom specijalizacije sam pohađala seminar kontinuirane
medicinske edukacije pod nazivom « Tehnike mišićno-skeletne
rehabilitacije I i II», kao i seminar-školu kontinuirane medicinske edukacije
« Laser male snage u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije».
Od 02.juna 2010.god. radim u Specijalnoj bolnici za cerebralnu
paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu kao specijalista fizikalne
medicine i rehabilitacije. Položila sam subspecijalistički ispit iz dečije
fizikalne medicine i rehabilitacije, a u toku je izrada subspecijalističkog
rada.