Tel       Mail       Mapa

  • Facebook
  • Instagram

Dr Dejan Gaćeša, rođen 1972. godine u Zagrebu, gde je 1991. godine završio gimnaziju, nakon čega
upisuje Medicinski fakultet u Beogradu, diplomira 2000. godine, 2001.završava obavezan lekarski staž, a
2002. upisuje specijalističke studije iz otorinolaringologije na VMA. Specijalističke studije iz
otorinolaringologije završava 2006. i počinje da radi na mestu spec. ORL u DZ "Dr Ristić", a od 2007.
prelazi u Specijalnu bolnicu za uho, grlo i nos "Dr Žutić" gde i danas radi. Polje interesovanja dečija
otorinoloaringologija, audiologija sa neurootologijom i rinologija sa alergologijom. Od 2007. do danas
učesnik brojnih domaćih i međunarodnih kongresa. Član Lekarske komore Srbije.