Tel       Mail       Mapa

  • Facebook
  • Instagram
dr sc vanja nenadovic
Dr sc. Vanja Nenadović

Dr sc. Vanja Nenadović je dečji psiholog sa 18 godina kliničkog iskustva u radu sa decom sa
razvojnim smetnjama i njihovim porodicama. Bavi se procenom psihomotoričkog razvoja dece
najranijeg uzrasta, kao i psihodijagnostičkom procenom sposobnosti dece predškolskog i
osnovnoškolskog uzrasta. Pruža savetodavnu podršku roditeljima dece sa smetnjama u razvoju.
Takođe radi sa roditeljima i decom urednog razvoja na regulaciji ponašanja i emocija.


U svom naučno-istraživačkom radu, dr Vanja Nenadović se bavi sledećim temama: poremećaji
verbalne komunikacije, diferencijalno-dijagnostički problemi kod dece sa poremećajem iz spektra
autizma i dece sa specifičnim jezičkim poremećajem, neverbalni obrasci komunikacije i funkcija
pažnje na kliničkim populacijama, kao i elektrofiziološki korelati kognitivnih funkcija kod dece sa
poremećajem verbalne komunikacije.

Radno iskustvo
2005-2023 – Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Kostić“ gde radi kao
dečji psiholog
- rad u razvojnom timu Savetovališta
- psihološko testiranje dece uzrasta 0 do 15 godina
- savetodavni rad sa roditeljima
- edukacija kadrova iz oblasti dečjeg razvoja i razvojne psihopatologije
- realizacija većeg broja seminara akreditovanih od Ministarstva nauke, prosvete i
tehnološkog razvoja Republike Srbije, posebno iz oblasti inkluzije

2007-2021 – Centar za unapređenje životnih aktivnosti gde radi kao naučni saradnik
- učestvuje u realizaciji tri projekta Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja
Republike Srbije, kao i jednom inovacionom projektu
- objavljuje preko 40 naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima,
zbornicima radova i monografijama
- autor i koautor je više radova publikovanih u časopisima indeksiranim u SCI
- učesnik je brojnih međunarodnih i nacionalnih stručno-naučnih skupova
Edukacija
2020 – Doktorirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu na
temu “Senzorno procesiranje i deficiti pažnje kod dece sa autističkim spektrom poremećaja”
2003 – Završila magistarske studije na Katedri za razvojnu psihologiju na Filozofskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu
2002 – Diplomirala na Katedri za razvojnu psihologiju, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu